Głównym celem projektu "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" jest podniesienie poziomu dostosowania oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnych rynków pracy, poprzez wdrożenie innowacyjnej współpracy z przedsiębiorcami. Projekt będzie realizowany w ZS CKU w Gronowie i Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w partnerstwie z Zespołem Szkół w fińskiej Keudzie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Toruniu i Urzędem Miasta Włocławek. Współpraca międzyszkolna i międzynarodowa ma przyczynić się do lepszego poznania, porównania stosowanych rozwiązań i wymiany doświadczeń w zakresie:

W planach są wizytacje w szkołach, konsultacje i praktyki dla uczniów polskich w Finlandii i dla uczniów fińskich w Polsce, a potem - na ich podstawie - wypracowanie rozwiązań, które pomogą rozwiązać istniejące dziś problemy. Całość potrwa 3 lata. Bezpośrednimi działaniami objętych zostanie grupa 12 nauczycieli oraz 100 uczniów. W Projekcie weźmie udział młodzież kształcącą się w ZS CKU w Gronowie w zawodach kucharz, technik hotelarz i mechanik pojazdów samochodowych oraz w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku w zawodzie technik teleinformatyk.

Wychodząc naprzeciw wskazanym wcześniej problemom projekt ma na celu:

Wynikiem współpracy ponadnarodowej będzie opis dobrych praktyk w zawodzie technik pojazdów samochodowych, przede wszystkim w zakresie praktyk zawodowych i współpracy z przedsiębiorcami, włączony do finalnej publikacji. Na etapie konsultacji powstanie ponadto opracowanie dotyczące systemu szkolnictwa zawodowego w Finlandii.

Szkolnictwo zawodowe w Polsce bazuje na szkołach z wieloletnią tradycją sięgającą głęboko w okres sprzed transformacji roku 1989. Wraz z przemianami gospodarczo - ustrojowymi wprowadzano wprawdzie zmiany zarówno do samego systemu kształcenia zawodowego jak i do oferowanych w tym systemie zawodów. Jednak utrwalone tradycje, koszty wymiany zaplecza dydaktycznego, wykształcenie związanej umowami ze szkołami kadry pedagogicznej i szybkość zmian zachodzących w gospodarce spowodowały, że dziś - trudniej niż kiedykolwiek przedtem - dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb ucznia a zarazem do oczekiwań rynku pracy. Przygotowany projekt ma na celu wskazanie narzędzi, które pomogą skuteczniej powiązać szkolnictwo zawodowe z pracodawcami. Ma się to dokonać poprzez wypracowanie skutecznej formy obligatoryjnego analizowania lokalnego rynku - jego charakteru, potencjałów jak również oczekiwań, które dokona się poprzez środowiskowe konsultacje. Partnerami rozmów będą: szkoła - reprezentowana przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pracodawcy, zrzeszenia pracodawców, instytucje rynku pracy, organy prowadzące i nadzorujące szkolnictwo oraz przedstawiciele ośrodków i uczelni oferujących różne formy doszkalania i dokształcania.

Projekt ma na celu uświadomienie pracodawcom, że oferując praktyki na wysokim poziomie, z odpowiednio opracowanym programem mają wpływ na jakość absolwentów opuszczających szkołę, którzy wrócą potem jako ich potencjalni pracownicy. Praktyki powinny dawać pracodawcom pewność, że po ich odbyciu młody adept danego zawodu będzie odpowiednio przygotowany do stawianych przed nim zadań. Współpraca ze szkołą może umożliwić przedsiębiorcom przygotowywanie absolwentów i doszkalanie pracowników z konkretnymi, określonymi przez niego umiejętnościami.

Po drugiej stronie omawianego zagadnienia znajduje się uczeń oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Oni, dzięki realizacji projektu, poznają lokalny rynek i jego potencjał przez pryzmat konkretnego zawodu. Ważnym narzędziem w tym procesie będą poradniki, informatory oraz strona internetowa, której głównym elementem będzie platforma współpracy między pracodawcami a szkołami.

Kolejnym ważnym aspektem jest umiejętność rozpoznania, zdobycia oraz nazwania umiejętności, które poszukiwane są w trakcie procesu rekrutacyjnego. O jego pozytywnym przejściu może zadecydować umiejętne wyszukanie potencjalnych pracodawców oraz odpowiednie przedstawienie swoich umiejętności kluczowych dla konkretnego przedsiębiorcy. Projekt ma za zadanie wypracowanie narzędzi pomocnych w pozyskiwaniu wiedzy na ten temat oraz odpowiedniego przygotowania do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Jednej z głównym przyczyn niestosowania dziś zaproponowanych w Projekcie rozwiązań upatrywać można w obustronnym braku doświadczeń w kontaktach między szkołą a współczesnym przedsiębiorcą. Pracodawcy nie mają jasnej informacji na temat zasad funkcjonowania szkolnictwa zawodowego, systemu praktyk i możliwości modyfikowania programów nauczania/podstawy programowej. Szkołom natomiast brak bieżącego rozpoznania potrzeb rynku, nauczycieli, których kompetencje nadążają za przemianami na lokalnym rynku pracy jak i pracowni praktycznej nauki zawodu wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Wypuszczają więc kolejne roczniki absolwentów, którzy nie mogą znaleźć pracy ponieważ nie umieją tego, czego oczekują pracodawcy.

Wyposażeni w praktyczną wiedzę, nowe umiejętności oraz nowe narzędzia pracy nauczyciele będą lepiej przygotowywać uczniów do zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz do podjęcia zatrudnienia. Projekt pomoże wypracować mechanizmy pozyskiwania środków na wyposażenie pracowni zajęć lekcyjnych i unowocześnianie bazy. Pracownie odpowiadające jakością oraz rozwiązaniami technicznymi oczekiwaniom przedsiębiorców i postępowi w danej branży, podniosą jakość zajęć realizowanych przy ich użyciu, poziom umiejętności uczniów i ocenę jakości ich pracy w ramach praktyk, co może wpłynąć na późniejsze możliwości zatrudnienia.

Zdobyte przez uczniów umiejętności i wiedza zostaną dodatkowo wzbogacone systemem szkoleń wskazanych przez przedsiębiorców oraz zasygnalizowanych w trakcie konsultacji przez przedstawicieli instytucji rynku pracy. Indywidualne doradztwo zwiększy szanse na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy po ukończeniu szkoły.

do góry